سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان فرهنگ 
مبلغ مناطق هندوستان-(پورنیه) 
 
 
تبلیغی 
همکاری 
دفتر آیت الله وحیدخراسانی 
مبلغ مناطق هندوستان (سرسی) 
 
 
تبلیغی 
تدریس 
جامعه امامیه تنظیم اعکاتب هند 
مدرس 
 
 
---